Μητρώο κατόχων Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών), σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του (Τεχνικοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων)

Για να αναζητήσετε μέλη του Μητρώου κατόχων Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ΄αριθμ. 51585/Υ1 /2016 (ΦΕΚ 995/Β΄/11-04-2016) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός της μορφής των Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών) προσόντων προσώπων και προσωπικού, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της Ε.Ε., των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του και του ύψους των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.», καταχωρήστε το επώνυμο ή αν γνωρίζετε τον μοναδικό κωδικό αριθμό της Βεβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποιητικού).

Κωδ. Πιστοπ. Επώνυμο Όνομα Ον. Πατρός Επίπεδο
{{o.certCode}} {{o.person.surname}} {{o.person.name}} {{o.person.fathersName}} {{o.request.certType}}